Parking

WYCIĄG REGULAMINU KORZYSTANIA Z PŁATNEGO NIESTRZEŻONEGO PARKINGU CENTRUM HANDLOWEGO E.LECLERC.

 1. Parkingiem zarządza „Wrocławdis Polska” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Zakładowa 2-4, 50-231 Wrocław, zwana dalej „Zarządzającym”
 2. Parking jest parkingiem PŁATNYM NIESTRZEŻONYM:
  Opłata za wynajem miejsca parkingowego naliczana jest proporcjonalnie do czasu parkowania, zgodnie z wywieszonym cennikiem za każde zajęte miejsce parkingowe. Pojazd może zostać zabrany z Parkingu tylko po dokonaniu opłaty za parkowanie. Centrum Handlowe uznaje osobę posiadającą kartę parkingową po dokonaniu opłaty za upoważnioną do kierowania i wyjazdu z Parkingu kierowanym pojazdem.
 3. Pojazdy można pozostawiać tylko na wyznaczonych miejscach parkingowych. Zabrania się parkowania na wjazdach, wyjazdach, pasach ruchu, przejazdach , przejściach dla pieszych, miejscach oznaczonych znakiem „Nie parkować”.
 4. Dystrybutor kart wydaje tylko jedna kartę na jeden pojazd; Za utratę ,zniszczenie bądź zagubienie karty parkingowej zostanie naliczona opłata wg cennika w wysokości 100 PLN.
 5. Użytkownicy zobowiązani są do stosowania się do przepisów ruchu drogowego. Na całym terenie Parkingu oraz na Drogach Wewnętrznych obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h.
 6. Do parkowania pojazdów na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych uprawnieni są wyłącznie użytkownicy pojazdów posiadający ważną kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych, umieszczoną każdorazowo w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu.
 7. Pozostawione na Parkingu pojazdy niesprawne technicznie będą usuwane z Parkingu na koszt osoby władającej pojazdem lub na koszt właściciela pojazdu. To samo tyczy się pojazdów ciężarowych.
 8. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zarządzającemu oraz osobom trzecim na terenie Parkingu.
 9. Użytkownicy pozostawiają pojazdy na Parkingu na własną odpowiedzialność.
 10. Poprzez pozostawienie pojazdu na Parkingu niestrzeżonym, Użytkownik nie zawiera z Zarządzającym umowy przechowania w rozumieniu art.835 i nas., która zobowiązywałaby Zarządzającego do ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu powstałe na Parkingu z winy Użytkowników, osób trzecich bądź działania siły wyższej, jak również ponoszenia odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pojeździe lub stanowiące jego wyposażenie, co oznacza, że Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe szkody. Poprzez doprowadzenie do odholowania pojazdu oraz pozostawienie pojazdu na Parkingu strzeżonym strony zawierają umowę przechowania pojazdu na warunkach ustalonych w par. 2 ust. 7.
 11. Wszelkie uszkodzenia pojazdów lub uszkodzenia czy kradzież należy zgłaszać niezwłocznie Policji oraz pracownikom Służby Ochrony Zarządzającego.
 12. Zarządzający nie odpowiada za szkody wynikające z działania siły wyższej oraz nie przestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
 13. W kwestiach spornych maja zastosowanie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawne.